KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; VALİKONAĞI GAYRİMENKUL VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. (“Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.bilgiliholding.com (“Website”) adresinde Bilgili Holding Grubu Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.


a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket, kişisel verilerinizi (kimlik bilgileriniz, finansal bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim durumunuz, iş deneyim verileriniz, ve özel nitelikte kişiler verileriniz (uyruk da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, istek, talep ve şikayetlerinizin takibi, Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, elektronik posta ve/veya SMS ile bilgilendirmek, sizleri grup şirketlerimizin diğer projeleri ve kampanyalarından haberdar etmek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek ve sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacıyla işleyebilecektir.


b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; çalıştığımız yurtiçi/yurtdışında bulunan aracı firmalara, hizmet sağlayıcı şirketlere, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, şirketlere ve kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (a) ve (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen kişilere/şirketlere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için zorunlu olması” ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi” amaçları için işlenebilecektir ve aktarılabilecektir.


d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.vk108.com/websitesinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


Başvuru Formu KVKK POLİTİKASI
Euro.Message madebycat